កាលបរិច្ឆេទ និងទីកន្លែង

ពិធីបើកប្រកាសសម្ពោធកម្មវិធី FTMSTJC ត្រូវបានរៀបចំឡើងចំនួន 4លើក៖

1. លើកទី1

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី10 ខែតុលា ឆ្នាំ2012 វេលាម៉ោង8:00នាទីព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង12:00នាទីថ្ងៃត្រង់

ទីកន្លែង : មជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា ជប៉ុន(CJCC) មហាវីថីសហព័ន្ធរុស៊្សី (ផ្លូវលេខ110) ក្នុងបរិវេណវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស(IFL)

របៀបវារៈ (សូមចុចលើប៊ូតុងនេះ ដើម្បីទាញយករបៀបវារៈពិស្តា)

ដើម្បីចូលរួមទស្សនា និងគាំទ្រនៅក្នុងកម្មវិធីខាងលើនេះ សូមចុចប៊ូតុងខាងក្រោម ៖

ការចុះឈ្មោះចូលរួមទស្សនា និងគាំទ្រកម្មវិធីលើកទី1នៅ CJCC

2. លើកទី2

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី25 ខែតុលា ឆ្នាំ2012 វេលាម៉ោង8:00នាទីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង12:00នាទីថ្ងៃត្រង់

ទីកន្លែង : សាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្ត្រ (UP) អាគារលេខ55 ផ្លូវលេខ180 វិថីកាកបាទក្រហម រាជធានីភ្នំពេញ

របៀបវារៈ (សូមចុចលើប៊ូតុងនេះ ដើម្បីទាញយករបៀបវារៈពិស្តា)

សូមអានរបៀបវារៈកម្មវិធីលើកទី1។

ដើម្បីចូលរួមទស្សនា និងគាំទ្រនៅក្នុងកម្មវិធីខាងលើនេះ សូមចុចប៊ូតុងខាងក្រោម ៖

ការចុះឈ្មោះចូលរួមកម្មវិធីបើកនៅ UP

3. លើកទី3

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី26 ខែតុលា ឆ្នាំ2012 វេលាម៉ោង8:00នាទីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង12:00នាទីថ្ងៃត្រង់

ទីកន្លែង : សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន ទីតាំងចាស់ (NU) អាគារ152 ផ្លូវក្រឡាហោមគង្គ កែងផ្លូវ19 សង្កាត់ផ្សារចាស់ ខណ្ឌ័ដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

របៀបវារៈ  (សូមចុចលើប៊ូតុងនេះ ដើម្បីទាញយករបៀបវារៈពិស្តា)

សូមអានរបៀបវារៈកម្មវិធីលើកទី1។

ដើម្បីចូលរួមទស្សនា និងគាំទ្រនៅក្នុងកម្មវិធីខាងលើនេះ សូមចុចប៊ូតុងខាងក្រោម ៖

ការចុះឈ្មោះចូលរួមកម្មវិធីបើកនៅ NU

4. លើកទី4

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី06 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2012 វេលាម៉ោង1:30នាទីរសៀលរហូតដល់ម៉ោង5:30នាទីល្ងាច

ទីកន្លែង : សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង (NUM) ផ្លូវលេខ96 វិថីគ្រីស្តូហ្វ័រហូវ៉េស រាជធានីភ្នំពេញ

របៀបវារៈ (សូមចុចលើប៊ូតុងនេះ ដើម្បីទាញយករបៀបវារៈពិស្តា)

សូមអានរបៀបវារៈកម្មវិធីលើកទី1។

ដើម្បីចូលរួមទស្សនា និងគាំទ្រនៅក្នុងកម្មវិធីខាងលើនេះ សូមចុចប៊ូតុងខាងក្រោម ៖

ការចុះឈ្មោះចូលរួមកម្មវិធីបើកនៅ NUM

ពិធីណែនាំពីរបៀបសម្ភាសន៍

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី12 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2012 វេលាម៉ោង7:30នាទីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង11:30នាទីព្រឹក

ទីកន្លែង : សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង (NUM) ផ្លូវលេខ96 វិថីគ្រីស្តូហ្វ័រហូវ៉េស រាជធានីភ្នំពេញ

របៀបវារៈ (សូមចុចលើប៊ូតុងនេះ ដើម្បីទាញយករបៀបវារៈពិស្តា)

  1. ចូលរួមដោយអ្នករៀបចំកម្មវិធី និងអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធី
  2. កម្មវិធីនេះ នឹងជួយណែនាំក៏ដូចជាផ្តល់ដំបូន្មានដល់គ្រប់និស្សិតទាំងអស់ដែលជាបេក្ខជន និងបេក្ខនារីអោយបានយល់ដឹងអំពីរបៀបនៃការសម្ភាសន៍ចូលធ្វើការលក្ខណៈជាក្រុម និងលក្ខណៈជាបុគ្គលនៃការប្រកួត FTMSTJC 2012។
  3. សំណួរ-ចំលើយរវាងអ្នកចូលរួម និងនិយោជក
  4. ការចាប់រង្វាន់អនុស្សាវរីយ៍

ដើម្បីចូលរួមទស្សនា និងគាំទ្រនៅក្នុងកម្មវិធីខាងលើនេះ សូមចុចប៊ូតុងខាងក្រោម ៖

ការចុះឈ្មោះចូលរួមកម្មវិធីណែនាំពីរបៀបសម្ភាសន៍

ដំណាក់កាលទី1 ការដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតតាមរយៈការចុះឈ្មោះដាក់ ការចុះឈ្មោះចូលរួម ប្រកួតOnline ។ សូមចុច ការចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួត ដើម្បីចូល ទៅកាន់ទំព័រចុះឈ្មោះ ។

ផុតកំណត់៖ ឈប់ទទួលពាក្យចូលរួមប្រកួតនៅថ្ងៃទី 10 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2012។

ដំណាក់កាលទី2 ការសម្ភាសន៍ជាក្រុម (បើកបង្ហាញជាសាធារណៈ)

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី14 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2012 វេលាម៉ោង8:30នាទីព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង12:00នាទីថ្ងៃត្រង់

ទីកន្លែង : មជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា ជប៉ុន(CJCC) មហាវីថីសហព័ន្ធរុស៊្សី (ផ្លូវលេខ110) ក្នុងបរិវេណវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស(IFL)

របៀបវារៈ (សូមចុចលើប៊ូតុងនេះ ដើម្បីទាញយករបៀបវារៈពិស្តា)

ដើម្បីចូលរួមទស្សនា និងគាំទ្រនៅក្នុងកម្មវិធីខាងលើនេះ សូមចុចប៊ូតុងខាងក្រោម ៖

ការចុះឈ្មោះចូលរួមកម្មវិធីការសម្ភាសន៍ជាក្រុម

ដំណាក់កាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ ៖ ការសម្ភាសន៍ជាលក្ខណៈបុគ្គល (បើកបង្ហាញជាសាធារណៈ)

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី19 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2012 វេលាម៉ោង7:30នាទីព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង12:00នាទីថ្ងៃត្រង់

ទីកន្លែង : មជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា ជប៉ុន(CJCC) មហាវីថីសហព័ន្ធរុស៊្សី (ផ្លូវលេខ110) ក្នុងបរិវេណវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស(IFL)

របៀបវារៈ (សូមចុចលើប៊ូតុងនេះ ដើម្បីទាញយករបៀបវារៈពិស្តា)

1. នៅក្នុងតំណាក់កាលនៃការសម្ភាសន៍ជាលក្ខណៈបុគ្គលនេះ បេក្ខជន និងបេក្ខនារីទាំងអស់ត្រូវ ៖

2. ការប្រកាសបេក្ខជន ឬបេក្ខនារីជ័យលាភីទាំង 6រូប

3. ការចាប់រង្វាន់អនុស្សាវរីយ៍

ដើម្បីចូលរួមទស្សនា និងគាំទ្រនៅក្នុងកម្មវិធីខាងលើនេះ សូមចុចប៊ូតុងខាងក្រោម ៖

ការចុះឈ្មោះចូលរួមកម្មវិធីការសម្ភាសន៍ជាលក្ខណៈបុគ្គល

រៀបចំកម្មវិធីដោយ

ឧបត្ថម្ភដោយ

Facebook

សូមចុច 'like' លើFacebook របស់ពួកយើង ដើម្បីទទួលបាននូវ ព័ត៌មានថ្មី‌ៗពីកម្មវិធី Top Job Competition


អ្នកសហការរៀបចំកម្មវិធី

អ្នកគាំទ្រកម្មវិធី