ដំណើរការនៃការប្រកួត

ព័ត៌មានអំពីការប្រកួត

The 2012 FTMS Top Job Competition” នឹងប្រព្រឹត្តិទៅជា3ដំណាក់កាលដូចខាងក្រោម៖

ដំណាក់កាលទី1 — ការដាក់CV និងCover Letter
បន្ទាប់ពីបានចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួត បេក្ខជនទាំងអស់នឹងទទួលបានការ បញ្ជាក់តាមរយៈសារ អេឡិចត្រូនិច (Email) ដែលផ្តល់ឱ្យពួកគាត់នូវការចូលទៅកាន់កន្លែង ដែលពួកគាត់ត្រូវផ្ញើរ(CV), Cover letter និងឯកសារពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់និយោជក ដែលជាអ្នកឧបត្ថម្ភ កម្មវិធី ។

និយោជកនឹងពិនិត្យមើលឯកសាររបស់បេក្ខជនទាំងអស់ បន្ទាប់មកពួកគាត់នឹងធ្វើការជ្រើសរើស(CV) ចំនួន6 ដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាងគេសម្រាប់ទទួលរង្វាន់ (Impressive CV)

អ្នកឧបត្ថម្ភនឹងសម្រាំងយកបេក្ខជនចំនួន 60 រូបសម្រាប់ដំណាក់កាលបន្ទាប់

ផុតកំណត់៖ ឈប់ទទួលពាក្យចូលរួមប្រកួតនៅថ្ងៃទី 10 ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២។

ដំណាក់កាលទី2 — ការសម្ភាសន៍ជាក្រុម (បើកបង្ហាញជាសាធារណៈ) 

បេក្ខជនដែលជាប់ក្នុងដំណាក់កាលទី1ត្រូវបានបែងចែកជា 6ក្រុម ដែលក្នុងនោះមួយក្រុមមានចំនួន 10នាក់ ។ ក្រុមនីមួយៗនឹងត្រូវទទួលបានប្រធានបទមួយសម្រាប់ពិភាក្សា ។ ប្រធានបទទាំងអស់ នឹងត្រូវរៀបចំឡើងដោយនិយោជក ។ ក្រុមទាំងអស់នឹងតម្រូវឱ្យ ៖

បន្ទាប់ពីដំណាក់កាលនេះ និយោជកនឹងសម្រាំងយកបេក្ខជនចំនួន 12រូប ដើម្បីចូលរួមប្រកួតក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយ ។ ការប្រកាសបេក្ខជនជាប់នៅដំណាក់កាលទី2 នឹងត្រូវប្រកាសនៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរ ។

ដំណាក់កាលទី3 — ការសម្ភាសន៍ជាលក្ខណៈបុគ្គល (បើកបង្ហាញជាសាធារណៈ)

បេក្ខជនសម្រាំងជាប់នៅដំណាក់កាលទី2 នឹងត្រូវចូលរួមវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ ។ បេក្ខជនទាំងអស់នឹងត្រូវ ៖

បេក្ខភាពចូលរួមប្រកួត

រៀបចំកម្មវិធីដោយ

ឧបត្ថម្ភដោយ

Facebook

សូមចុច 'like' លើFacebook របស់ពួកយើង ដើម្បីទទួលបាននូវ ព័ត៌មានថ្មី‌ៗពីកម្មវិធី Top Job Competition


អ្នកសហការរៀបចំកម្មវិធី

អ្នកគាំទ្រកម្មវិធី