តម្លៃសិក្សា និងការបញ្ចុះតម្លៃ

ដើម្បីត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រឡងថ្នាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះគណនេយ្យ (FIA) ជាទូទៅនិស្សិតត្រូវចូលរៀនវគ្គត្រៀមFIA នៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលFTMS ។ ដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គត្រៀមFIA សូមបំពេញបែបបទចុះឈ្មោះចូលរៀន រួចផ្ញើរឯកសារនេះមកកាន់FTMSវិញ តាមរយៈទូរសារ ឬ សាអេឡិចត្រូនិច (Email) ។

នៅពេលនិស្សិតចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គត្រៀមFIA នៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលFTMS និស្សិតនឹងទទួលបាននូវកម្មវិធីពិសេសដូចខាងក្រោម :

ការចុះឈ្មោះត្រឹមថ្ងៃទី06 ខែតុលា ឆ្នាំ2012

  • ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ$20 ក្នុងមួយមុខវិជ្ជា នៅពេលនិស្សិតចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពី2មុខវិជ្ជាឡើងទៅ
  • ទទួលបានកាតាបFTMS (Backpack) នៅពេលនិស្សិតចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពី2មុខវិជ្ជាឡើងទៅ

ការចុះឈ្មោះត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2012

  • គម្រោងនាគមាស: ត្រឹមតែ$1,199 សម្រាប់ការចុះឈ្មោះចូលរៀនទៅលើមុខវិជ្ជាទាំង7 ដំបូងរបស់វគ្គសិក្សាFIA ។

ការបញ្ចុះតម្លៃការសិក្សាសារជាថ្មី: បញ្ចុះតម្លៃ60%សម្រាប់និស្សិតដែលមិនទាន់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការប្រឡងកន្លងមក ។

ចំពោះលក្ខខន្តិកៈក្នុងការបញ្ចុះតម្លៃនេះ ត្រូវបានរៀបរាប់យ៉ាងច្បាស់នៅលើបែបបទចុះឈ្មោះចូលរៀនFIAខាងក្រោម:

តម្លៃសិក្សាអាចរកបាននៅក្នុងបែបបទចុះឈ្មោះFIAខាងក្រោមនេះ:

តម្លៃសិក្សាFIA និងបែបបទចុះឈ្មោះ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី21 ខែសីហា ឆ្នាំ2012)

សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិតស្តីពីវគ្គសិក្សា FIA/CAT នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល FTMS កម្ពុជា ។

ជាន់ទី5 អគារភ្នំពេញលេខ445 មហាវិថីមុនីវង្ស រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង : +855 (0) 23 964 116

ទូរសារ : +855 (0) 23 964 117

គេហទំព័រ Facebook: http://www.facebook.com/FTMSGlobal.Academy.Cambodia