កាលវិភាគFIA/CAT

  • វគ្គសិក្សាត្រៀមប្រឡងFIA ឬ CAT គឺមាននៅពេលរសៀល ឬ នៅចុងសប្តាហ៍ ។
  • ថ្នាក់សិក្សាFIA ឬ CAT នឹងចាប់ផ្តើមរៀងរាល់ពីរខែម្តង ។
  • និស្សិតអាចផ្តោតការសិក្សាទៅលើមុខវិជ្ជារបស់ខ្លួនត្រឹមតែរយៈពេល 3 ទៅ 4ខែតែប៉ុណ្ណោះក្នុងការបញ្ចប់ការសិក្សា និងការប្រឡងមួយមុខវិជ្ជា ។

កាលវិភាគសិក្សាវគ្គFIA ឬ CAT គឺចាប់ផ្តើមពីខែមករា រហូតដល់ខែសីហា ឆ្នាំ2013

ចំណាំ :

  • រយះពេលសិក្សានៃថ្នាក់នីមួយៗ មាននៅលើកាលវិភាគ ។
  • កាលបរិច្ឆេទ ដែលត្រូវបានគូសរង្វង់ គឺជាថ្ងៃចាប់ផ្តើមថ្នាក់ថ្មី ។
  • CBE គឺជាអក្សរកាត់នៃការរៀបចំប្រឡងតាមរយះកុំព្យូទ័រ  ។ ការប្រឡងតាមរយះកុំព្យូទ័រមានម៉ោងប្រឡងផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងរយះពេលមួយថ្ងៃ ។ ដូចនេះហើយសិស្សានុសិស្សអាចជ្រើសរើសយកម៉ោងប្រឡងមួយណាក៏បានដែរ ចំពោះការប្រឡងនេះ ។

សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិតស្តីពីវគ្គសិក្សា FIA/CAT នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល FTMS កម្ពុជា ។

ជាន់ទី5 អគារភ្នំពេញលេខ445 មហាវិថីមុនីវង្ស រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង : +855 (0) 23 964 116

ទូរសារ : +855 (0) 23 964 117

គេហទំព័រ Facebook: http://www.facebook.com/FTMSGlobal.Academy.Cambodia