កាលវិភាគ

  • វគ្គសិក្សាត្រៀមប្រឡងACCA គឺមាននៅពេលរសៀល ឬ នៅចុងសប្តាហ៍ ។
  • ការចូលរៀន

– ការចូលរៀនសម្រាប់មុខវិជ្ជាចំណេះដឹង (F1-F3) : ខែមករា មេសា កក្កដា និង តុលា ។

– ការចូលរៀនសម្រាប់មុខវិជ្ជាជំនាញ និងអាជីព (F4-F9 និង P1-P7) : ខែមីនា (សម្រាប់ ការប្រឡងខែមិថុនា) និង កញ្ញា (សម្រាប់ការប្រឡងខែធ្នូ) ។

  • កាលវិភាគ នឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអាចអនុញ្ញាត្តឱ្យនិស្សិតអាចជ្រើសរើសរហូត ដល់ 2 ទៅ 3 មុខវិជ្ជាក្នុងការចូលរៀនម្តង ។
  • កាលវិភាគសម្រាប់មុខវិជ្ជានីមួយៗ ត្រូវបានរៀបចំឡើងបន្ទាប់ពីការប្រកាសលទ្ធផល ACCA ដើម្បីអាចឱ្យសិស្សផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការសិក្សាក្នុងការត្រៀម ប្រឡង ។

កាលវិភាគសម្រាប់មុខវិជ្ជាACCA ទាំងអស់សម្រាប់វគ្គសិក្សាខែកក្កដា និងខែសីហាដើម្បីត្រៀម ប្រឡងខែធ្នូ ឆ្នាំ2012

ចំណាំ :

  • រយះពេលសិក្សានៃថ្នាក់នីមួយៗ មាននៅលើកាលវិភាគ ។
  • កាលបរិច្ឆេទ ដែលត្រូវបានគូសរង្វង់ គឺជាថ្ងៃចាប់ផ្តើមថ្នាក់ថ្មី ។
  • CBE គឺជាអក្សរកាត់នៃការរៀបចំប្រឡងតាមរយះកុំព្យូទ័រ ។ ការប្រឡងតាមរយះកុំព្យូទ័រ (CBE) មានម៉ោងប្រឡងផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងរយះពេលមួយថ្ងៃ ។ ដូចនេះហើយ សិស្សអាច ជ្រើសរើសយកម៉ោងប្រឡងមួយណាក៏បានដែរ ចំពោះការប្រឡងនេះ ។

សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិតស្តីពីម៉ោងសិក្សា ACCA នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា សូមធ្វើការទំនាក់ ទំនងមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌល បណ្តុះបណ្តាល FTMS កម្ពុជា ។

ជាន់ទី5 អគារភ្នំពេញលេខ445 មហាវិថីមុនីវង្ស រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង : +855 (0) 23 964 116

ទូរសារ : +855 (0) 23 964 117

គេហទំព័រ : www.ftmsglobal.edu.kh

Facebook: http://www.facebook.com/FTMSGlobal.Academy.Cambodia