ជីវប្រវត្តិសាស្ត្រាចារ្យ

  • សាស្ត្រាចារ្យទាំងអស់ គឺជាសមាជិកACCA ឬ ជាអ្នកមានសមត្ថភាព និងសញ្ញាបត្រស្តង់ដាអន្តរជាតិ ។
  • សាស្ត្រាចារ្យទាំងអស់ សិទ្ធិសឹងតែមានបទពិសោធន៍ក្នុងការបង្រៀនវគ្គត្រៀមប្រឡងយកសញ្ញាប័ត្រ ACCA នៅប្រទេសសិង្ហបុរី ម៉ាឡេស៊ី ហុងកុង និង វៀតណាម ។
  • សាស្ត្រាចារ្យទាំងអស់ សិទ្ធិសឹងតែមានបទពិសោធន៍ការងារជំនាញ ។
  • សាស្ត្រាចារ្យទាំងអស់ មានជំនាញផ្នែកបង្រៀនប្រកបដោយស្តង់ដាខ្ពស់ ។
  • សាស្ត្រាចារ្យទាំងអស់ មានសមត្ថភាពក្នុងការបង្រៀនសិស្សនូវគន្លឹះសំខាន់ៗដើម្បីត្រៀមប្រឡង ឯកទេសជំនាញ ។
  • សាស្ត្រចារ្យទាំងអស់ បានយល់ច្បាស់នូវតម្រូវការរបស់ ACCA ចក្រភពអង់គ្លេសចំពោះការប្រឡង ឯកទេសជំនាញនេះ ។ ដូចនេះហើយ កំណត់ត្រាបង្រៀនរបស់សាស្ត្រាចារ្យ ត្រូវបានផ្តោតការយកចិត្ត ទុកដាក់ និង មានសារសំខាន់ណាស់សម្រាប់និស្សិតត្រៀមប្រឡងយកសញ្ញាប័ត្រ ACCA ។

ជីវប្រវត្តិសាស្ត្រាចារ្យសម្រាប់វគ្គត្រៀមប្រឡងយកសញ្ញាប័ត្រ ACCA ដើម្បីត្រៀមប្រឡងនាខែធ្នូ ឆ្នាំ2012

 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីជីវប្រវត្តិសាស្ត្រាចារ្យ ACCA នៅកម្ពុជា សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល FTMS ដែលមានទីស្នាក់ការនៅជាន់ទី5 អគារភ្នំពេញលេខ445 មហាវិថីមុនីវង្ស រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង : +855 (0) 23 964 116

ទូរសារ : +855 (0) 23 964 117

គេហទំព័រ Facebook: http://www.facebook.com/FTMSGlobal.Academy.Cambodia