គន្លឹះក្នុងការប្រឡង

ដោយមានបទពិសោធន៍ក្នុងការបង្រៀនជាង25ឆ្នាំក្នុងការផ្តល់វគ្គសិក្សាត្រៀមប្រឡងយកវិញ្ញាប័នបត្រអាជីពACCA នៅពាសពេញពិភពលោក FTMSតែងតែផ្តល់ជូននិស្សិតនូវគន្លឹះក្នុងការប្រឡងACCA ដើម្បីជំរុញឱ្យពួកគាត់អាចត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការប្រឡងលក្ខណៈស្តង់ដាអន្តរជាតិនេះ ។

សូមចូលទៅទស្សនាFTMS facebook សម្រាប់គន្លឹះក្នុងការប្រឡងACCA ដែលផ្តល់អនុសាសន៍ដោយសាស្ត្រចារ្យដែលមានបទពិសោធន៍របស់FTMS ។

FTMSក៏បានផ្តល់អនុសាសន៍ដល់សិស្សACCA ឱ្យយល់ពីអ្វីខ្លះដែលACCAរំពឹងទុកពីសិស្សរបស់ខ្លួន ។ សូមចុចនៅទីនេះសម្រាប់ព័ត៌មានលំអិតស្តីពីការរំពឹងទុករបស់ACCA ។

ដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងការប្រឡង BPPចក្រភពអង់គ្លេសបានផ្តល់អនុសាសន៍ថានិស្សិតទាំងអស់ ត្រូវបង្កើតទម្លាប់ល្អក្នុងការសិក្សាវគ្គACCAឱ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។